หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
 
วิสัยทัศน์
 
   
" เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัด
ในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน "
 
   
 
   
  " พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง"
   
 
คำขวัญ
 
 
พันธกิจ
   

พัฒนาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงกรม และจังหวัดสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 
กลยุทธ์
   

การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถตัดสินใจบริหารจัดการในท้องถิ่นได้

การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ตรงกับความต้องการของผู้บริการ

การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีสมรรถนะสูง

การบริหารจัดการในองค์กร
 
แผนการดำเนินงาน
     

การยกระดับขึดความสามารถ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรีให้มีสมรรถนะสูง
 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
 
การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดบริการสาธารณะ ทีมีมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

การส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาประเทศ
 
การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562