หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรี
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี
www.saraburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี
พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
1
2
 
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.สระบุรี
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ
สถ.จ.สระบุรี
 
โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับ อปท. [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนของ อปท. [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมุลฝอยของอบต.ลำพญากลาง [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch) [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนภาษีสิงหาคม 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กระจายอำนาจให้แก่อปท. งวด 9/2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กระจายอำนาจให้อปท. งวดที่ 8/2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. e-plan eMENSCR [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดสระบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
งบทดลองเดือนกันยายน 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
รายงานเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรีการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 98 
 
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์  
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 111 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 74 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 85 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อโต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง และเก้าอี้ขนาดรูปตัว A โ [ 5 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านชะอม ( [ 15 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านบึงทองหลาง [ 15 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านชะอม (ซอยบ [ 15 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 15 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านโคกกระชาย [ 11 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ หมู่ที่ 11 บ้านเจ็ดคต [ 11 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้า (บ [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ พร้อมลงหินคลุก หมู่ที [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้ [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกะเหรี่ยงค [ 10 ต.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.สระบุรี
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
ทต.ดอนพุด พิธิรบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาสมเด็จพนะบรมชนกาธิเ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พุคำจาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ธารเกษม กิจกรรมโรงเรียนสูงวัยธารเกษมวิทยา [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว สืบสานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ร.9 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยาว พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ดำเนินการขุดร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณซอยหน้าทางเข้าสำนักงานที่ดินอ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง แจ้งให้ผู้ครอบครองสุนัขและแมว มาแจ้งขึ้นทะเบียนให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน ดำเนินโ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและความคืบหน้าในการก่อสร้างถนน บริเวณซอยหน้ากรมที่ด [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาไฟทางสาธารณะ บริเวณโดยรอบเขาพนมยงค์ และจุดที่ได้รับ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง ซึ่งเป็นโครงก [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.สระบุรี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี [ 14 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.สระบุรี
 

ต้นอ่อนทานตะวัน สินค้าโอท๊อปตำบลกุดนกเปล้า

แชมพูสมุนไพร
 

พิพิธภัณฑ์วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก)  

 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.สระบุรี
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถ.จ.สระบุรี อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  น้อย
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
 
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.0-3621-1486
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562