หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดสระบุรี
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
จ.สระบุรี
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญในตำบล
จ.สระบุรี
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562
 

บทบาทหน้าที่ สถ.จ.

 
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

งานบริหารบุคคล
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล ยกเว้น การดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
 
การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 
การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
 
การอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
การแต่งกายของพนักงาน/ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ
 
การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะยาวปานกลาง (3 ปี) และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
 
การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนา การประสานแผนพัฒนาและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภา/ ผู้บริหาร) ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางที่ได้มาตรฐาน ในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
 
การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขอใช้เงินเหลือจ่าย รวมถึงการสั่งการก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
 
การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
 
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562