ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563261,378367,532166,346---------795,256
2562-----1,74045,310383,076116,655102,744180,842174,4621,004,829
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ก.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,800,085
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี